Publikációk

Publikációk

BOCSI-GALLINA-SOMOGYI Bocsi Zs.-Gallina Zs.-Somogyi K.: Késő római – V. századi településrészlet Ordacsehi-Csereföldön. In: Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Szerk.: Csécs Teréz-Takács Miklós. Győr 2016, 93-115.

CSEH et all. 1999     Cseh J.-Gallina Zs.-Havassy P.-M. Nepper I.-B. Tóth Á.: Katalógus. In: Gepidák. Germán királyság az Alföldön. Kiállításkatalógus. Gyula, Erkel Ferenc Múzeum. Szerk.: Havassy Péter. Gyula, 1999.

GALLINA 1995     Gallina Zs.: Gepidák a Kárpát-medencében. Belvedere 1995. 3-4. sz. 9-15.

GALLINA 1997a     Gallina Zs.: Szarmata temető Kiskunfélegyháza-Kővágóéren (M5 autópálya 147. lelőhely). Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1995-1996. Szerk.: Székelyné Körösi Ilona. Kecskemét, 1997. 61-77.

GALLINA 1997b     Gallina Zs.: Tázlár régészeti lelőhelyei. In: Szabadi Pál: Tázlár régmúltja. Szerk.: Szakál Aurél. Tázlár, 1997.

GALLINA 1997c    Gallina Zs.: Temetkezési szokások egy X-XI. századi (Homokmégy-Székes) temetőben. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. 1997. Szerk.: Romsics Imre-Wicker Erika. Kalocsa, 1998. 79-88.

GALLINA1998a    Gallina Zs.: Bevezetés Homokmégy régészeti topográfiájához. Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Szerk.: Romsics Imre. Homokmégy, 1998. 53-58., 73-133.

GALLINA 1999a    Gallina Zs.: Késő szarmata temetőrészlet Kiskunfélegyháza-Kővágóéren. Adalék a szarmata sírszerkezetek és a korabeli sírrablások kérdéséhez. A Népvándorláskor Fiatal Kutatói 8. találkozójának előadásai. 1997. Veszprém 1999. 7-27.

GALLINA 1999b   Gallina Zs.: Tüzelőberendezések egy szarmata településen (M5 AP 52/E. lh.). Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. Szerk.: Romsics Imre-Wicker Erika. Kalocsa, 1999. 153-166.

GALLINA 1999c    Gallina Zs.: Árpád-kori és középkori templomok Kiskunhalas környékén. In: Halasi Múzeum. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. Szerk.: Szakál Aurél. Kiskunhalas, 1999. 83-108.

GALLINA 1999d    Gallina Zs.: A kiskunsági Ördög-árok. In: Halasi Múzeum. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. Szerk.: Szakál Aurél. Kiskunhalas, 1999. 67-82.

GALLINA 1999e    Gallina Zs.: A gepidák hitvilága. In: Gepidák. Germán királyság az Alföldön. Kiállításkatalógus. Gyula, Erkel Ferenc Múzeum. Szerk.: Havassy Péter. Gyula, 1999. 91-106.

GALLINA 2000a    Gallina Zs.: A gepidák kora. In: Szentes helyismereti kézikönyve I. Tanulmányok. Szerk.: Kis-Rácz-Labádi-Vörös. Szentes 2000. 42-56.

GALLINA 2000b    Gallina Zs.: Tüzelőberendezések egy szarmata településen. – Feuerungsanlagen in einer sarmatischen Siedlung (Kecskemét-Belsőnyír, Autobahn M5, Fundort 52/E). Hadak útján. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 10. Konferenciája. Domaszék 1999. Szeged 2000. 35-46.

GALLINA 2000c    Gallina Zs.: A történeti Halas régészeti lelőhelyei. In: Kiskunhalas története I. Főszerk.: Bácskai Vera. Kiskunhalas, 2000. 31-42.

GALLINA 2000d    Gallina Zs.: A honfoglalás kori köznép temetője Homokmégyen. Kiállításvezető. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 6. Szerk: Romsics Imre. Kalocsa, 2000.

GALLINA 2000e    Gallina Zs.: Előzetes jelentés a Kaposvárt elkerülő 61-es számú főút 2. és 3. lelőhelyének régészeti feltárásáról. – Preliminary report of the archaeological excavations of sites number 2 and 3, found ont he encircling section of Road 61 around Kaposvár. Somogyi Múzeumok Közleményei 14 (2000) 251-258.

GALLINA 2001a   Gallina Zs.: 10-11. századi temető– és szarmata településrészlet Homokmégy-Székesen. – Cemetery fragment from the 10-11th centuries and sarmatian settlement at Homokmégy-Székes. In: Régészeti kutatások Magyarországon 1998. Budapest, 2001. 87-105.

GALLINA 2001b    Gallina Zs.: Magyarszék régmúltja. Magyarszék, 2001.

GALLINA 2002a   Gallina Zs.: Avar kori kohótelep Kaposvár-Fészerlakon. Somogyi Múzeumok Közleményei 15 (2002) 75-85. Előzetes közlemény.

GALLINA 2002b    Gallina Zs.: Avar kori kohótelep Kaposvár-Fészerlakon. In: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. VI. konferencia. Dunaújváros, 2002. 207-218.

GALLINA 2004 Gallina Zs.: Fonyód-Bézseny-puszta (M7 S-33 lelőhely). In: Honti et all.: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (2002-2003). Előzetes jelentés III. – Preliminary Report III. The preceding archaeological excavations (2002–2003) of the M7 highway in Somogy county. Somogyi Múzeumok Közleményei 16 (2004) 34-40.

GALLINA 2005    Gallina Zs.: 5. századi sírok Ordacsehi-Csereföldön. Zalai Múzeum 14 (2005) 129-135.

GALLINA 2007   Gallina Zs.: Kora népvándorlás kori temetőrészlet. In: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. 2007. 209-211.

GALLINA 2011  Gallina Zs.: Avar kori vaskohászati és települési centrum Zamárdiban. Kecskemét 2005. A Barbaricum ösvényein… A 2005-ben Kecskeméten tartott tudományos konferencia előadásai. Konferenciakötet. Archaeologia Cumanica 1 2011. 179-198.

GALLINA et all. 2002 Gallina Zs.-Honti Sz.-Kiss V.-Nagy Á.-Németh P. G.-Sebők K.-Somogyi K.: Ordacsehi-Bugaszeg. In: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000-2001-ben végzett megelőző feltárások. Előzetes jelentés II. – Rescue Excavations in 200-2001 on the Planned Route of the M7 Motorway in Somogy County. Preliminary Report II. Somogyi Múzeumok Közleményei 15 (2002) 15-20.

GALLINA et all. 2007     Gallina Zs.-Honti Sz.-Kiss V.-Molnár I.-Németh P. G.-Polgár P.-Sebők K.-Somogyi K.: Ordacsehi-Bugaszeg. In: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es

GALLINA-GULYÁS-MOLNÁR 2014            Gallina Zs.-Gulyás Gy.-Molnár I.: Késő Árpád-kori településrészlet Kiskunfélegyháza, Amler-bányából. – Late Árpádian Age settlement at Kiskunfélegyháza – Amler Mine. Archaeologia Cumanica 3 (2014) 275-380.

GALLINA-HAJDRIK 1998b   Gallina Zs-Hajdrik G.: 10-11. századi temetőrészlet Homokmégy-Székesen. – Der Friedhof des Gemeinen Volkes aus dem 10-11. Jh. in Homokmégy-Székes. Cumania 15. 1998. 133-178.

GALLINA-HORNOK 2006    Gallina Zs.-Hornok P.: Avar kori vaskohászati centrum Zamárdiban (Magyarország, Somogy megye). – Avar-aged metallurgical centre in Zamárdi (Hungary, Somogy county) VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Sepsiszentgyörgy 2006. 161-170.

GALLINA-HORNOK-PALUCH-SOMOGYI 2010               Gallina Zs.-Hornok P.-Paluch T.-Somogyi K.: Előzetes jelentés az M6 AP TO 10/B és a 11. számú lelőhelyrészen végzett megelő feltárásáról. Alsónyék-Bátaszék (Tolna megye) 2006-2009. Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve XXXII (2010) 7-100.

GALLINA-HORNOK-SOMOGYI 2007a    Gallina Zs.-Hornok P.-Somogyi K.: Előzetes jelentés a Zamárdi, Zamárdit elkerülő 65101. sz. út 89., 58/a., 58/b., 56. lelőhelyeinek feltárásáról. – Preliminary report of the excavations of the 89, 58/a, 58/b, 56. sites on the encircling road No. 65101. around Zamárdi. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A (2006) 2007. 153-168.

GALLINA-HORNOK-SOMOGYI 2007b    Gallina Zs.-Hornok P.-Somogyi K.: Fonyód–Vasúti-dű 1 (M7/S-34 lelőhely), Fonyód–Vasúti-dű 2–Mérnöki telep (M7/S-34 lelőhely). Fonyód–Fehérbézsenypuszta (M7/S-33 lelőhely). Fonyód–Tüskés-tábla 1. In: Honti et all.: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004-2005). Előzetes jelentés IV. – Archaeological research on Somogy county section of the M7 Highway and on Route No. 67. (2004-2005) Preliminary Report IV. Somogyi Múzeumok Közleményei 17 (2006) 2007. 23-36., 35-38., 41-42.

GALLINA-HORNOK-SOMOGYI 2007c    Gallina Zs.-Hornok P.-Somogyi K.: Vorbericht über die archäologische Untersuchung eines awarischen Eisenverhüttungszentrums in der Gemeinde Zamárdi (Komitat Somogy Ungarn). In: Arts and Crafts in Medieval Rural Environment. Ruralia VI. Brepols, Belgium 2007. 71-81.

GALLINA-MOLNÁR 2003    Gallina Zs.-Molnár I.: Intenzív állattartás feltételezett nyomai egy Árpád-kori településen. – Die angenommen Spuren der intensiven Tierhaltung in einer arpadenzeitlichen Siedlung. MFMÉ Stud Arch IX (2003) 341-351.

GALLINA-MOLNÁR 2004      Gallina Zs.-Molnár I.: Épületek és szerkezeti elemeik egy késő Árpád-kori településen (Kiskunfélegyháza-Amler-bánya, Déli összekötő híd) – Gebäude und ihre Konstruktionselemente in einer spätarpadenzeitliche Siedlung (Kiskunfélegyháza-Amler-Grube, südliche Verbindungsbrücke). MFMÉ-StudArch X (2004) 525-552.

GALLINA-MOLNÁR Gallina Zs.-Molnár I.: Középkori templom és sírmező Kunfehértó-Templomhegyen. Halasi Múzeum 2. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 130. évfordulójára. Szerk.: Szakál Aurél. Kiskunhalas, 2004. 87-101.

GALLINA-MOLNÁR-SOMOGYI 2007    Gallina Zs.-Molnár I.-Somogyi K.: Ordacsehi-Csereföld. In: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. 2007. 197-206.

GALLINA-SOMOGYI 2004a     Gallina Zs.-Somogyi K.: Előzetes jelentés a Kaposvár–61-es elkerülő út 36. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelő feltárásról. – Preliminary report on the preceding excavation of the site number 36. of Route 61. encircling Kaposvár. Somogyi Múzeumok Közleményei 16 (2004), 179-183.

GALLINA-SOMOGYI 2004b     Gallina Zs.-Somogyi K.: Előzetes jelentés a Kaposvár–61-es elkerülő út 27. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelő feltárásról. – Preliminary report on the preceding excavation of the site number 27. of Route 61. encircling Kaposvár. Somogyi Múzeumok Közleményei 16 (2004) 185.

GALLINA-ROMSICS 1996     Gallina Zs.-Romsics I.: A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. Kiállításkatalógus. Kalocsai Múzeumi Közlemények 3. Szerk.: Romsics Imre. Kalocsa, 1996.

GALLINA-SZAKÁL 1998c    Gallina Zs.-Szakál A.: A bronzkor évszázadai a Duna-Tisza közén. Kiállításvezető. Kiskunhalas, Thorma János Múzeum 1998. (Szerző: Tóth Katalin. Szerk.: Gallina Zsolt-Szakál Aurél)

GALLINA-VARGA 2009a     Gallina Zs.-Varga S.: 14-15. századi templom körüli temető feltárása Kiskunhalas-Katolikus temető, Kápolnahelyen (Előzetes beszámoló a 2005. és 2007. évben végzett feltárásokról). In: „Kun-kép”. A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Rosta Szabolcs. Kiskunfélegyháza, 2009. 33-47.

GALLINA-VARGA 2009b     Gallina Zs.-Varga S.: Újabb adatok a középkori Halasról. A településszerkezet alakulása. Halasi Múzeum 3. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 135. évfordulójára. Szerk.: Szakál Aurél. Kiskunhalas, 2009. 35-44.

GALLINA-VARGA 2013  Gallina Zs.-Varga S.: Köznépi temető Homokmégy-Székesen. Opuscula Hungarica VII. 2013.

GALLINA-VARGA 2011        Gallina Zs.-Varga S.: Avar kori településrészlet és temető Versend-Rasztina-dűn. Előzetes beszámoló az M60-as autópálya feltárt 94. lelőhelyéről. – Awarisches Siedlungsfragment und Gräberfeld in Versend-Rasztina-dű. Freilegung im Zuge der Trassenuntersuchung der Autobahn M60. MFMÉ-StudArch XII (2011) 375-392.

GALLINA-VARGA 2016       Gallina Zs.-Varga S.: A Duna-Tisza közének honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei I. A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged-Budapest m.a.

GALLINA-WILHELM 2006    Gallina Zs.-Wilhelm G.: Tázlár-Templomhegy 2003-2004. évi feltárása. (Előzetes közlemény). Fiatal Népvándorláskor Kutatók Konferenciája. Tatabánya. Konferenciakötet. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 8. 2006. 187-202.

NAGY et all 2001.    Nagy Á.-Gallina Zs.-Molnár I.-Skriba P.: Késő Árpád-kori, nagyméretű, földbe mélyített építmények Ordacsehi-Bugaszegen. – Big size dug-outs in Ordacsehi-Bugaszeg from the late Arpadian age. Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Konferenciakötet. Szerk.: Cseri Miklós-Tárnoki Judit. Szentendre-Szolnok, 2001. 187-220.

SOMOGYI-GALLINA 2013   Somogyi, K.-Gallina, Zs.: Besonderes anthropomorphes Gefäβ der Lengyel-Kultur mit doppelter Gesichts- und Menschendarstellung in Alsónyék (SW-Ungarn). In: Ősrégészeti Tanulmányok I. Moments in Time (Edited by: Anders, A.-Kulcsár, G.-Kalla, G.-Kiss, V.-Szabó, V. G.). Budapest 2013, 437-456.

GALLINA-STRAUB   2014   Gallina Zs.-Straub P.: Fonyód–Vasúti-dű 2 (Mérnöki-telep) kora népvándorlás kori sírjai. – The Early Migration period graves from Fonyód-Vasúti-dű 2 (Mérnöki-tele). In: Avarok Pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. Budapest 2014, 213-234.

GULYÁS-GALLINA 2014                  Gulyás Gy.-Gallina Zs.: Magányos kun lósír Csanádpalotáról. In: „Carmen miserabile” A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Rosta Sz.-Székely Gy. Kecskemét 2014, 151-168.

TÖRÖK- GALLINA-KOVÁCS 2011  Török Béla-Gallina Zsolt-Kovács Árpád: Ironmetallurgy of the pannonian avars of the 7-9th century based on excavations and material examinations. In: A. Hauptmann, D. Modarressi-Tehrani, M. Prange (eds.) International Conference Archaeometallurgy in Europe III, Abstracts; Metalla, Sonderheft 4, 2011. Bochum 64-65.

TÖRÖK-KOVÁCS-GALLINA sa.                  Török, Béla-Kovács, Árpád-Gallina, Zsolt: Iron metallurgy of the Pannonian Avars of the 7-9th century based on excavations and material examinations. 3rd International Conference of Archaeometallurgy in Europe, Bochum 2011. Der Anschnitt, Deutsches Bergbau-Museum. Bochum 2014.

 

Tudományos előadások

Gallina Zsolt: Késő szarmata temetőrészlet Kiskunfélegyháza-Kővágóéren. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1996.

Gallina Zsolt-Hajdrik Gabrilella: Temetkezési szokások egy X-XI. századi (Homokmégy-Székes) temetőben. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. 1997.

Gallina Zsolt: Késő szarmata temetőrészlet Kiskunfélegyháza-Kővágóéren. Adalék a szarmata sírszerkezetek és a korabeli sírrablások kérdéséhez. A Népvándorláskor Fiatal Kutatói 8. találkozójának előadásai. 1997.

Gallina Zsolt: Tüzelőberendezések egy szarmata településen. Hadak útján. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 10. Konferenciája. Domaszék 1999.

Gallina Zsolt: Avar kori kohótelep Kaposvár-Fészerlakon. A Népvándorláskor Fiatal Kutatói találkozójának előadásai. Simontornya, 2001.

Gallina Zsolt-Molnár István-Skriba Péter: Késő Árpád-kori, nagyméretű, földbe mélyített építmények Ordacsehi-Bugaszegen. Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig konferencia. Szolnok, 2001.

Gallina Zsolt: Avar kori kohótelep Kaposvár-Fészerlakon. Kaposvár, 2001.

Gallina Zsolt: Avar kori kohótelep Kaposvár-Fészerlakon. A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. VI. konferencia. Somogyfajsz, 2002.

Gallina Zsolt: Avar kori vaskohászati és települési centrum Zamárdiban. A Barbaricum ösvényein… A 2005-ben Kecskeméten tartott tudományos konferencia. Kecskemét, 2005.

Gallina Zsolt: Avar kori vaskohász- és vasműves telep Zamárdiban. A Népvándorláskor Fiatal Kutatói találkozójának előadásai. Nagyvárad, 2006.

Gallina Zsolt-Hornok Péter: Avar kori vaskohászati centrum Zamárdiban (Magyarország, Somogy megye). VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Sepsiszentgyörgy 2006.

Gallina Zsolt-Wilhelm Gábor: Tázlár-Templomhegy 2003-2004. évi feltárása. Fiatal Népvándorláskor Kutatók Konferenciája. Tatabánya. 2006.

Gallina Zsolt: Fonyód-Bézseny. M7 AP konferencia, Kaposvár, 2007.

Gallina Zsolt–Varga Sándor: 10–11. századi köznépi temető Homokmégy-Székesen. „A legjobb, ha mindez nem merül feledésbe…” Újabb eredmények a Kárpát-medence 10–11. századi régészeti kutatásában. Budapest 2007.

Gallina Zsolt–Varga Sándor: Avar kori temető Versend határában. „Hadak útján…” A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XVIII. Konferenciája. Kecskemét 2007.

Gallina Zsolt-Hornok Péter-Paluch Tibor: Őskori lelőhely Bátaszéken. Bátaszék, 2007.

Gallina Zsolt–Varga Sándor: Kiskunhalas Katolikus temető, Kápolnahely 14–15. századi temetőjének kun vonatkozásai. Kun-kép régészeti konferencia Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegyháza 2008.

Gallina Zsolt: Halas régi temploma… Kiskunhalas-Katolikus temető, Kápolnahely 14-15. századi temploma és temetője. Kiskunhalas, 2009.

Gallina Zsolt-Thiele Ádám: Zamárdi és Kaposvár-Fészerlakpuszta avar kori centrumainak összehasonlító vizsgálata. MTA VEAB tisztújító ülése és konferenciája. Budapest, 2009.

Gallina Zsolt–Varga Sándor: Avar kori telep és temető Versend-Rasztina dűn. Konferencia Bende Lívia emlékére. Szeged 2010.

Gallina Zsolt-Gömöri János: 7-9. századi vaskohászati centrum és települések Zamárdi-Kútvölgyi-dűben. Sopron, 2010.

Gallina Zsolt: Kaposvár-Fészerlak avar kori kohótelepe faszerkezetű kútja. Archeometriai és Iparrégészeti konferencia. Miskolc 2011.

Gallina Zsolt-Thiele Ádám: Avar kori vaskohászati centrumok Somogy megyében és a kora középkori vasbucakohászat felelevenítése a kísérleti régészet eszközeivel. A Népvándorláskor Fiatal Kutatói találkozójának előadásai. Budapest, 2011.

Gallina Zsolt: Török kori temető Fonyód-Bézsenyen. Hadtörténet Múzeum konferenciája. Budapest, 2011.

Gallina Zsolt: Árpád-kori település Kiskunfélegyháza-Amler-bányán. Konferencia Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegyháza, 2011.

Gallina Zsolt-Varga Sándor: A Kalocsai-Sárköz 10–11. századi sírleletei. A Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei. Szeged 2012.

Gallina Zsolt-Török Béla: Zamárdi-Kútvölgyi-dű avar kori kohótelepen végzett régészeti feltárás, kísérleti vaskohászat és –megmunkálás, valamint anyagvizsgálatok. Szegedi Tudományegyetem. Partiscon. Szeged, 2012.

Gallina Zsolt: Avar kori vaskohászat Somogyban. Kohótípusok és kísérleti régészet. „Hadak útján” Népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXIII. Konferenciája, Veszprém 2013.

Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi – Keresztes Noémi Ninetta – Litauszki Zoltán: Keltáktól a tatárokig. Bányafeltárás Csanádpalotán. PARTISCON Student Archaeology Club, SzTE-BTK, 2013. december 4.

Gallina Zsolt-Török Béla: Fejezetek a Kárpát-medencei vaskohászat történetéből. Szegedi Tudományegyetem. Partiscon. Szeged, 2014.

Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi: Keltáktól a tatárokig. Bányafeltárás Csanádpalotán. Magyar Nemzeti Múzeum, 2014.

Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi: Elődeink nyomában. Régészeti feltárások Tázlár-Templomhegyen. Múzeumok Éjszakája, 2014. június 21. Thorma János Múzeum, Kiskunhalas

Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi: Keleti nomád lósír Csanádpalotáról. Hadak útján a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. 2014. november 4-6.

Gallina Zsolt – Litauszki Zoltán: A besenyők története és hagyatéka a Kárpát-medencében.

Kurultaj, Bugacpuszta. 2015. augusztus.

Gallina Zsolt – Litauszki Zoltán: Keleti nomádok a Viharsarokban. Kurultaj, Bugacpuszta. 2015. augusztus.

Gallina Zsolt –Török Béla: The latest results of the complex research of the Late Avar iron smelting sites in Somogy County / A késő avar kori vasművesség komplex kutatásának legújabb eredményei Somogy megyében. A korai középkori kézművesség régészeti emlékei, különös tekintettel a vaskohászatra és kovácsolásra (8-10. század) című nemzetközi szimpózium. Szeged, 2016. szeptember 21.

Közönségkapcsolat

ÁSATÁRS Kulturális, Régészeti Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Futár u. 12.
Telefon: +36-76-411-014
E-mail: info [kukac] asatarskft.hu
Kapcsolattartók:
Gallina József Zsolt
cégvezető

E-mail: gallinazsolt [kukac] gmail.com

Gulyás Gyöngyi
régész-munkatárs

E-mail: ggyongyi77 [kukac] gmail.hu

E-mail küldés
Az üzenetét megkaptuk, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Az üzenetét nem sikerült továbbítani. Kérjük, elleőnrizze, hogy minden mező ki van-e töltve helyes adatokkal.